Video del mes

dilluns, 27 d’abril de 2020

Jo córrec a casa.


El dissabte 2 de maig deuria celebrarse la XXVIII Volta a Peu a Pego, i per causa del covid19 ha tingut de ser suspesa i es va a substituir per una carrera virtual des de casa “Jo còrrec a casa”, un acte solidari a fi de recaptar fons per a la Residència San Joan de Déu de Pego. 


En la vida d'un corredor que està tancat a casa, hi ha molts problemes i un d'ells és saber si tot el que està fent per a mantindre viva la seua afició a la carrera a peu li va a servir només a ell; esbrinar si corre per a si mateix o si, en canvi, pot servir-li de quelcom a algú; descobrir si el seu entrenament és un benefici personal o més aïna pot ser un servici a quelcom diferent d'ell i més gran que el seu objectiu; investigar si s'està dedicant a llepar la seua pròpia i personalíssima felicitat o si, al contrari, la seua felicitat la posa al servici d'una tasca més alta que valora més important que ell; en una paraula: saber si la seua afició a la carrera a peu només és un benefici per a ell o pot ser-ho per a algú més.
El corredor, quasi tot corredor, corre per a si mateix. Tot gira, segons el seu instint, cap a la consecució del seu objectiu, cap a la seua marca, tot se subordina a ell. Però el seu esperit, en estos dies, lentament, comença a descobrir que hi ha quelcom per damunt i fora, quelcom que li afecta també ell. Què fer llavors: continuar com estava o més aïna tendir cap a tot això que està descobrint i eixamplar el seu objectiu, fent-se amb això més gran? Encasellar-se en la seua meta, encadenar-se o, al contrari, anar deixant de costat la seua marca per a col·locar en el seu lloc un altre objecte per damunt o més enllà d'ell? Obrir-nos a l'exterior o ens tanquem en el nostre egoisme? 


Esta és la gran aposta en què Dorsal 19 es juga la Volta a Peu a Pego i el seu tancament en esta quarantena. Una opció, no fer res, conduïx a l'abandó, a l'aflicció, a la desesperació. Una altra, col·laborar en quelcom, conduïx a la solidaritat; la solidaritat, a la fecunditat; la fecunditat, a l'alegria.
Per això, el primer gran descobriment és el de que córrer és concorrer, concorrer no és semicorrer, sinó multicorrer; no resta, suma. Concorrer és cooperar en quelcom, amb quelcom. Jo pense a vegades que si se'ns concedira per una casualitat descobrir el que en la nostra afició a la carrera a peu és realment el nostre i el que devem als altres, ens impressionaria comprovar què curtes van ser les nostres conquistes personals. Què seria jo ara sense tot el que vaig rebre de prestat dels altres? Quants trossos de les alegries que m'ha donat la carrera a peu dec als grans corredors que m'han enlluernat amb les seues gestes, als que m'han aconsellat i ensenyat, als meus companys d'entrenament i de competició, a tants com m'han volgut i ajudat? Em quedaria despullat si, de sobte, em llevaren tots eixos préstecs.
I quant m'ha donat també el poc que jo doní? La felicitat que hem sentit quan hem ajudat a algun corredor a aconseguir la seua marca o el seu objectiu, és l'única cosa que estem segurs de posseir quan ho hem regalat.
I és que la carrera a peu és com la vida. Viure és fer viure. Cal crear altres felicitats per a ser feliç. Cal regalar molt per a estar ple.
Ben sovint, la nostra afició per la carrera a peu es disfressa de passió. Açò succeïx quan «usem» la carrera a peu per al nostre personal delectació. Quan creiem ser feliços, però atrapem als altres. Quan volem els nostres èxits «per a» ser admirats. Quan convertim la carrera a peu o la nostra afició en un espill on ens veiem a nosaltres mateixos multiplicats.
Ens veiem constantment temptats a convertir als altres en ressonadors o amplificadors dels nostres èxits. Volem veure en els altres l'aprovació de les nostres gestes, que estiguen en els seus pensaments, en la seua aprovació; llavors ens pareix que ja no abracem la miserable imatge de la nostra limitació individual, sinó una silueta desmesuradament engrandida, ampliada a les dimensions d'una família, d'un país o inclús d'un món.
Cada vegada que la carrera a peu és reduïda a la condició d'espill on m'agrade mirar-me, es convertix en instrument, en objecte brut, del que em servisc per a engrandir-me a mi mateix. 


El verdader significat de córrer, en canvi, hauria de ser el que ens trau de nosaltres mateixos, el que ens llança cap a fora i ens enriquix, no pel que ens tornen els altres, sinó perquè el simple acte d'eixir de nosaltres és enriquidor.
El “Jo còrrec a casa” que ha llançat Dorsal 19 per al 2 de maig és una forma que la carrera a peu done la mà, donar la mà per a ajudar a qui ho puga necessitar en estos dies tan tristos de reclusió en les nostres cases, una manera d'oblidar-nos del benefici personal que ens dóna la carrera a peu i compartir-ho amb els altres, este acte no és un afegit, com si es diguera: m'agrada córrer, i, a més, com estic avorrit, done, regale una part del plaer que em sobra.
Al contrari, no sols és que -com deia Camus- deuria «fer vergonya ser feliços nosaltres sols»; és que sols podem tindre plaer, però no felicitat.
El més important per a un corredor, per a una persona en estos dies, i sempre, està fora de nosaltres: dalt, baix, a dreta i esquerra, en quant ens rodeja. Per això. Este acte solidari no es la guinda amb què ens adornem com corredors ni com club. És la farina amb què fabriquem la tortada perquè siga verdadera.
“Jo còrrec a casa” és un acte de caritat amb la Residència San Joan de Déu de Pego. El Diccionari de la Llengua Espanyola definix així la paraula caritat: “1. f. Actitud solidària amb el patiment alié. 2. f. Almoina que es dóna o auxili que es presta als necessitats”.
Per això és bo que si realment ho sentim participem.

dilluns, 20 de gener de 2020

Llicències federatives.


Amb este 2020 entrarem en una nova fase en Dorsal 19, ens anem a poder federar en atletisme i en muntanya. En muntanya ens falten uns dies perquè estem a l'espera de l'ultim tramit, però en atletisme ja ens trobem en condicions de poder-ho fer, per això hui només ens centrarem en l'atletisme. 


Ja coneixem tots els avantatges d'estar federat però no esta de més que ho recordem: A participar, si reunix la reglamentació vigent, en els Campionat d'Espanya individuals.
A participar en els Campionats d'Espanya de Clubs.
A participar en els Campionats de Federacions Autonòmiques.
A participar en una Comunitat Autònoma diferent d'on tinga tramitada la seua llicència.
A participar en les competicions incloses en el Calendari Nacional de la RFEA.
A posseir el carnet d'atleta de la RFEA (només si hi ha aportat la foto).
A figurar en el cens electoral de la RFEA, sempre que complisca amb la normativa vigent, sent els únics, de l'Estament d'Atletes, que figuraran en els censos electorals com a electors i/o elegibles.
A figurar, si entra en els límits establits, en el Rànquing d'Espanya.
A percebre remuneració econòmica, per part de la RFEA, de qualsevol espècie.
A poder ser convocat a concentracions, seleccions, test esportius o metges per part de la RFEA.
10% de descompte en totes les publicacions RFEA.
Passem ara a un apartat interessant, el segur.
Farem un xicotet repàs:
2.- OBJETO DEL SEGURO
Accidentes sufridos por los asegurados con motivo de la práctica deportiva en los términos previstos en el RD.849/1993, de 4 de junio. Cuando se produzcan en alguna de las competiciones, pruebas, entrenamientos o actividades organizadas por la FACV.
La asistencia médica garantizada por la póliza nº 7813504 de Divina Pastora Seguros será prestada por el centro médico autorizado previamente por la compañía aseguradora.
El federado al tramitar su licencia declara que no se encuentra en situación de incapacidad temporal (incapacidad laboral o transitoria o invalidez provisional), derivada de accidente, enfermedad común o profesional.
Se entiende por accidente deportivo la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa, y ajena a la intencionalidad del asegurado, sobrevenida por el hecho u ocasión del ejercicio de la actividad deportiva por la que el asegurado se encuentre afiliado y que produzca invalidez temporal, permanente o muerte, sin patología ni alteración anatómica previa.
Tienen la consideración de accidentes deportivos, los ocurridos durante la celebración de una competición o actividad deportiva debidamente organizada o dirigida por los organismos deportivos correspondientes, así como en entrenamientos, siempre que se acompañe del correspondiente certificado de accidentes deportivo.
No se consideran accidentes deportivos: Los que sean consecuencia de la práctica de un deporte distinto al específicamente asegurado. Los que concurran en un desplazamiento diferente en medio o circunstancias a las específicamente cubiertas. Los que tengan lugar fuera de instalaciones deportivas adecuadas. Los infartos de miocardio. La apoplejía o accidente cerebrovascular. Cualquier enfermedad. La intoxicación alimentaria, la congelación y la insolación y otros efectos de la temperatura y presión atmosférica.
5.- PRESTACIONES GARANTIZADAS
Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial en accidentes deportivos ocurridos en el territorio nacional, sin límites de gastos, y con un límite temporal de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente. Excluidas las patologías degenerativas y aquellas que, estando latentes, se manifiesten de forma súbita.
Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario sin límite de gastos y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Asistencia en régimen hospitalario, de los gastos de prótesis y material de osteosíntesis, en su totalidad, y con un límite temporal de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Los gastos originados por rehabilitación durante el período de dieciocho meses desde la fecha del accidente.
Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en accidentes deportivos ocurridos en el extranjero, hasta un límite, por todos los conceptos, de 6.015 €, y con un límite temporal de hasta dieciocho meses desde la fecha del accidente. Esta prestación es compatible con las indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales, motivadas por accidente deportivo, que se concedan al finalizar el tratamiento.
Indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales motivadas por accidente deportivo, de acuerdo al baremo de invalidez, con un máximo de 12.025 €.
Fallecimiento, cuando éste se produzca como consecuencia de accidente en la práctica deportiva, 6.015 €.
Para los menores de 14 años 3.010 €, en concepto de gastos de sepelio.
Auxilio al fallecimiento, cuando éste se produzca en la práctica deportiva, pero sin causa directa con la misma, 1.805 €.
Gastos originados por la adquisición de material ortopédico para la curación de un accidente deportivo (no prevención), por un importe del 70% del precio de venta al público del mencionado material ortopédico y siempre que haya sido prescrito por un facultativo de los Servicios Autorizados.
Gastos originados en odonto-estamatología, por lesiones en la boca motivadas por accidente deportivo, hasta 300 €.
Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del territorio nacional.
Aquellas garantías establecidas en la póliza.
6.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN
Competiciones o actividades deportiva debidamente organizada o dirigida por los organismos deportivos correspondientes y realizados en circuito, estadio, pistas, instalación deportiva, terreno o medio físico necesario y adecuado debidamente definido y autorizado por las correspondientes autoridades.
Entrenamientos o etapas de preparación deportiva, siempre que se realicen en las condiciones de lugar señaladas en el párrafo anterior y en presencia y bajo la dirección de entrenadores, preparadores o personal técnico cualificado de federación, club u organismo deportivo.


7.- EXCLUSIONES
7.1 - Quedan expresamente excluidos de este seguro, y por tanto, no causan derecho a la prestación:
Los hechos que no tengan la consideración de accidentes según lo estipulado en las Condiciones Generales, Particulares y Especiales o se trate de accidentes diferentes a la propia actividad deportiva.
Los accidentes producidos en periodo de baja médica, tanto si ésta es laboral como deportiva.
Los accidente ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza, así como las consecuencias o secuelas de accidentes ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de este seguro aunque se manifieste durante su vigencia.
Accidentes provocados intencionalmente por el asegurado o que tengan su origen en actos de imprudencia temeraria o culpa grave del asegurado, el suicidio y sus tentativas así como las automutilaciones.
Accidentes padecidos en estado de perturbación mental, debidamente comprobada mediante las pruebas periciales pertinentes.
Accidentes producidos como consecuencia de la práctica profesional o competitiva de cualquier deporte que no esté específicamente incluido en las condiciones particulares.
Accidentes padecidos en estado de intoxicación por uso de estupefacientes, de embriaguez o cuando de las pruebas de detección o comprobación alcohólica practicadas resultara una tasa de alcohol superior a la permitida por la legislación viaria vigente en cada momento.
Accidentes padecidos en lucha o pelea, salvo de legítima defensa acreditada.
Accidentes padecidos como consecuencia de la intervención en actos notoriamente peligrosos no justificados.
Los accidentes ocurridos al conducir un vehículo a motor si el Asegurado no está en posesión del correspondiente permiso de conducción.
Accidentes padecidos por la participación en revoluciones, motines o eventos similares.
La muerte o la invalidez causadas por cardiopatía isquémica, así como las enfermedades de cualquier naturaleza, incluyendo las de origen cardiovascular, expresamente el infarto de miocardio, la hemorragia cerebral, los accidentes cerebro-vasculares, la angina de pecho, así como cualquier lesión similar de origen endógeno o afección de la arteria coronaria, así como anomalías congénitas o consecuencias de éstas, salvo que las mismas sea consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza.
Daños corporales y lesiones derivados de intervenciones quirúrgicas y de tratamientos médicos.
Los siniestros derivados de esfuerzos o sobreesfuerzos sea cual sea el origen de su patología, los tirones, desgarros musculares, las lumbalgias, dorsalgias o procesos lumbociáticos, y aquellos cuya única manifestación sea el dolor sin comprobación por pruebas diagnósticas.
Los accidentes producidos fuera de España cuando el desplazamiento al extranjero no haya sido comunicados al menos con siete días de antelación por el tomador con indicación de los deportistas que deban desplazarse.
Los accidentes sobrevenidos como consecuencia ataques de apoplejía o de epilepsia y epileptiformes de cualquier naturaleza, salvo que sean ocasionadas por un accidente cubierto por la póliza.
Las consecuencias directas o indirectas de desvanecimientos, desfallecimientos y síncopes, pérdidas de conciencia, insolaciones, lipotimias, congelaciones, hipotermias y otros efectos de la temperatura y/o presión atmosférica, salvo que las mismas sea consecuencia directa de un accidente cubierto por la póliza.
Las consecuencias de actos que se produzcan mediando imprudencia temeraria, negligencia grave del asegurado o negligencia por inobservancia de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos deportivos.
Siniestros producidos por causa de naturaleza extraordinaria, cuyos riesgos extraordinarios están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
La participación activa del asegurado en acciones delictivas, provocaciones, riñas y duelos, carreras de vehículos a motor o apuestas, salvo que el asegurado, en caso de riña, hubiese actuado en legítima defensa o como consecuencia de salvamento o intento de salvamento de personas o bienes.
Cualquier enfermedad profesional, a menos que se incluya expresamente esta cobertura en las condiciones particulares de la póliza.
Cuando el accidente esté cubierto por otra póliza contratada por el asegurado debido a su condición de profesional. En todo caso, los profesionales que no teniendo otra cobertura específica hagan uso de la presente póliza estarán sometidos a las prestaciones sanitarias en clínicas y médicos concertados por la Compañía Aseguradora, quedando excluido de la garantías de la póliza, para todos los asegurados, la libre elección.
Queda excluido el traslado y rescate de cualquier asegurado accidentado que requiera de medios especiales de localización y evacuación.
Todas aquellas exclusiones o limitaciones establecidas en la póliza.
7.2 - Quedan excluidas de cobertura las siguientes prestaciones, y por tanto, los gastos no serán satisfechos:
Los costes asistenciales (intervenciones quirúrgicas pendientes, rehabilitaciones, etc.) derivados de lesiones preexistentes a la vigencia de la póliza.
Asistencia médico-quirúrgica fuera del cuadro de Servicios Autorizados, salvo en caso de urgencia vital.
Los medicamentos prescritos o utilizados fuera del ámbito hospitalario.
El material ortopédico prescrito para prevención de accidentes (rodilleras, coderas, fajas, etc.) así como el prescrito para la corrección de vicios o deformidades anatómicas (plantillas, alzas, etc.).
La rehabilitación una vez alcanzada la máxima recuperación funcional o por haber entrado el proceso en un estado de estabilización insuperable.
Gastos originados por traslado o evacuación del lesionado, salvo que sea necesario el traslado en vehículo sanitario por prescripción médica o por urgencia vital y sólo desde el lugar del accidente hasta su ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del territorio nacional.
Salvo en los casos de urgencia vital, los gastos originados por pruebas y tratamientos que requieran autorización y ésta no haya sido aprobada por la aseguradora.
Los gastos derivados de la rehabilitación a domicilio.
Los gastos farmacéuticos derivados de la asistencia ambulatoria que pueda precisar el asegurado.
Los gastos derivados de las pruebas diagnosticas diferenciales o de descarte.
Los gastos de odonto-estomatología no derivados directamente de un accidente deportivo.
Los gastos de asistencia sanitaria derivados de toda clase de enfermedades, defectos o deformaciones congénitas.
Todas aquellas exclusiones o limitaciones establecidas en la póliza.


En fi supose que el normal en totes les assegurances esportives.
Ara el més important el preu: L'autonòmica: 74'75€ + Naciona: 53€.
Total: 127'53€
Així que tot el que estiga interessat que ho diga, he de dir que m'he despistat amb les dates i que intentarem participar en el XXIX Campionat d'Espanya de Mitja Marató Absoluta i Màster que se celebrarà a Sagunt el 2 de febrer, així que no se si arribarem a temps, per això la necessitat de fer-ho ràpid. 

Mes informacio en : https://www.rfea.es/licencias/licencias.htm 

divendres, 3 de gener de 2020

IV Gala Dorsal 19.


               Com tots els anys tenim el costum de reunir-nos en la Gala de Dorsal 19, per a fer un repàs a com a sigut la temporada que acaba d'acabar i recordar i viure unes hores amb tots els nostres companys de club, els vells companys i conéixer als nous. 


Per a molts dels nostres dorsaleros és el dia en què poden acabar de conéixer i assaborir el que significa Dorsal 19, escoltar i contar quins han sigut les experiències pròpies i alienes, quins són els projectes que s'estan preparant i mostrar quins són els seus.
És el nostre dia, és un dia en què ens deixem el xandall, les sabatilles i tots els artefactes que utilitzem per a córrer per a substituir-los pels de convertir una reunió de club en un acte social, i és que com a corredors necessitem de l'alé dels nostres companys per a afrontar, no sols les dificultats sinó també les nostres alegries. És el millor moment per a traure forces. Quan estem tristos perquè no ixen les marques, sols perquè no trobem la companyia per a entrenar, cansats o aclaparats per que les lesions no ens deixen avançar, en la IV Gala de Dorsal 19 és on es poden trobar les forces per a eixir avant.
És per això, que Dorsal 19 ens invita a assistir com a recordatori que hem de dedicar-li un moment de l'any a la nostra afició preferida i compartir-la amb els que tenen els nostres mateixos interessos. Per a nosaltres, com a corredors és interessant participar i no apartar-nos, però no hem de limitar la nostra assistència a un mer compliment i ja. En este món que camina molt de pressa, molts tenen tant quefer, o així ho creuen, que diuen que no tenen temps per a assistir, o inventen molts pretextos per a no fer-ho.


Quan passem eixa estoneta amb els nostres companys, oferim una part del nostre temps per a rebre un trocet del gran món de la carrera peu. Nosaltres, a l'estar amb els dorsaleros, canviem el poc que hem de mostrar amb tant que els nostres companys ens poden donar ja que sempre serem nosaltres els més beneficiats.
¡Tant de bo cada dorsalero fóra conscient de que no pot córrer sense els altres dorsaleros!” No acudim a la Gala com si fóra un pes en els nostres muscles, no ha de ser merament una obligació que ens limitem a complir, al contrari, ha de ser una alegria, perquè trobarem l'energia necessària per als quilòmetres que hem d'entrenar. El corredor hui en dia té poc de temps per a dedicar-se al món de la carrera a peu, per a conéixer-la i entendre'la.
Dorsal 19, conscient que si els seus membres no coneixen bé el que és la carrera a peu no podran complir plenament amb la seua afició, ha volgut assegurar que existisca un moment en la temporada per a conéixer-nos i canviar experiències i sentiments i, amb la Gala assegura que els dorsaleros podran conéixer cap a on es dirigix Dorsal 19 i quals són els seus projectes per a este 2020.


Per què eixe dia i no qualsevol altre dia?
És el final d'una temporada i el principi de la següent, és el moment just per a repassar i per a projectar, per a aplaudir i reconéixer el merit dels nostres millors corredors, per a saber i valorar les nostres millors marques i, també les pitjors, per a donar el just reconeixement a qui s'ha atrevit per primera vegada amb els 42195 metres, per a lloar quals han sigut els majors èxits dels nostres dorsaleros, per a exalçar als que han utilitzat part del seu temps perquè puguem entrenar en els millors paratges i facilitar els nostres entrenaments, per a enaltir a tots els que han convertit les nostres trobades en un poc més que un dur entrenament en agradables festes, per a saber que succeïx en eixe món del Trail, per a conéixer per què i per a què servixen les nostres seccions de muntanya, d'atletisme i l'escola d'atletisme.
Per estes raons i totes les que cada un de nosaltres puguem aportar són les que fan suggestiva la nostra Gala, ja se que tot l'anterior ho podem anar assaborint a poc a poc durant tot l'any, però una ajuda per a fer-nos memòria que no som una “illa” és quasi una obligació si no volem perdre'ns tots eixos beneficis.


Cal reflexionar sobre una qualitat característica de la vida d'un club que s'aprén des dels nostres primers dies de permanència: la convivialidad, és a dir, l'actitud de compartir com tenim de bo com a corredors i ser feliços de poder-ho fer. Però compartir i saber compartir és una gran qualitat! El seu símbol, el seu “icona”, és un club que es reunix al voltant d'una taula per a celebrar quelcom. El compartir les carreres, – i, per tant, a més els entrenaments, també les lesions, les històries, les competicions… - és una experiència fonamental. Quan hi ha una festa, un aniversari, ens reunim al voltant de la taula. En la nostra cultura mediterrània és habitual fer-ho, per a estar pròxims a qui tenen la nostra mateixa afició.
La convivialidad és un termòmetre segur per a mesurar la salut de les relacions: si en el club hi ha quelcom que no està bé, o alguna ferida amagada, en la taula es percep de seguida. Un club que no menja quasi mai junts, és una club “poc club”. Quan els seus membres no s'escolten entre ells, açò no és club, és un jubilat.
Dorsal 19 té una especial vocació per la convivialidad, tots ho saben. Quantes carreres i maratons es preparen quasi totes les setmanes en una taula d'un bar, no és casual que qualsevol esdeveniment ho celebrem en una taula i, com no anem a fer-ho al recordar i planificar tota una temporada.


En el nostre temps, marcat per tantes encabotaments i tants murs, la convivialidad, generada pel club i dilatada en estes reunions, es convertix en una oportunitat crucial. La IV Gala de Dorsal 19 nodrida per ella pot véncer els encabotaments i construir ponts. Sí, la IV Gala de Dorsal 19, és capaç de restituir a Dorsal 19 el rent dinàmic de la convivialidad és una escola de corredors que no -te'm les dificultats! No hi ha problemes en un corredor que la convivialidad d'una Gala d'estes característiques no puga solucionar.
En la nostra memòria hi ha records que ens diuen els beneficis que hem obtingut, els canvis que hem realitzat en els nostres projectes, sabem bé la força que hem adquirit per a afrontar la temporada, ho hem experimentat i segurament en més d'una ocasió.
Hui molts contextos socials posen obstacles a la convivialidad d'un club. És veritat, hui no és fàcil. Hem de trobar el mode de recuperar-la; en la taula es parla, en la taula s'escolta. Res de silenci, no, res de silenci. Recuperar esta convivialidad, encara que siga adaptant-la als temps.


En la IV Gala de Dorsal 19, els dorsaleros mostraran així, l'amplitud del seu verdader projecte, que és l'horitzó cap al qual els dorsaleros hem de mirar per a tindre un excel·lent 2020.

divendres, 20 de setembre de 2019

X Trofeu Dorsal 19. Ja esta açi.


Tots ja sabem que el pròxim 28 de setembre en Monreal del Campo tindrà lloc la celebració del X Trofeu Dorsal 19, ara només ens falta saber en que carreres participara cada corredor, per a què haurem d'explicar com tots els anys el mecanisme d'este trofeu. 

L'Hauré dit alguna vegada, Dorsal 19 és un club no només veterà sinó que ademés el denominaria un club madur, si ens fixem en el numere romà que antecedix a molts dels actes ens adonarem del veterans que som i també de la maduresa que hem aconseguit.
Per què madur? Una persona madura és la que pensa, diu i és comporta sense que existisca cap separació entre estes tres activitats, la imatge del club és la mateixa ja seguisca que observem el que pensa, escoltem el que diu o vegem el que fa.
Tot el que succeirà en Monreal del Campo seguix en la mateixa direcció, desde que la vam triar com a carrera del club, desde que vam haver de canviar la data, desde que vam decidir acudir, tot busca el mateix objectiu; fer que la carrera a peu cada dia ens agrade mes.
Qualsevol activitat que exercim no és podria entendre sense una finalitat, realitzar una activitat sense un fi determinat és un contrasentit, a pesar que algunes vegades certes activitats ens porten a fins intermedis o que estan subordinats a fins a llarg termini, però sempre a d'existir fi ultime.


La veritat és que a la societat en què ens trobem li importa mes el que és veu desde de l'exterior que el que succeïx en el nostre interior, qualsevol dels nostres activitats, moltes vegades, ens dóna la impressió que si no tenen una repercussió en l'exterior no son importants, i no és així, un club madur li dóna mes importància a la repercussió interior que a la que tinga en l'exterior.
El X Trofeu Dorsal 19 no eixirà, segurament de Dorsal 19, ningú ens comentarà al matí següent com vam córrer de be ni ens preguntarà com vam quedar, si vam guanyar o només vam participar, però a nosaltres no ens ha d'importar, estaríem equivocats si buscàrem alguna classe de reconeixement que no fóra el de saber que ens ho passem be corrent en el nostre trofeu.
Ja és que el X Trofeu Dorsal 19 pot no eixir com ens agradaria, que pot tindre algun problema i ser un desastre, però Dorsal 19 és un club que li agrada fer els cuses be, un club que pot millorar tot el que fa, i si açò succeïra, els dorsaleros sabran buscar els solucions i perfeccionar el que haja pogut fallar. La baralla contra els propis defectes ens postsibil·leta per a créixer i madurar. Els obstacles, si n'hi ha, no han de frustrar-nos, ja els corregirem amb el nostre entusiasme.


Explicarem un poc la mecànica del Trofeu Dorsal 19, abans de cap, és una carrera compensada, millor dit tres carreres, ja que tenim la possibilitat de triar, ara be, han de participar almenys tres dorsaleros per carrera perquè és puga fer una classificació que implique una competició.
Repetisc, és una competició compensada i per aconseguir algun dels tres primers llocs, que enguany per existir tres distàncies van hi ha ser 9 premis, explique un poc com va hi ha funcionar la classificació del X Trofeu Dorsal 19, si entràrem en la pàgina web de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme i visitàrem la secció de l'atletisme veterà i des d'ací ens dirigírem a l'apartat de tables de puntuació, ens trobaríem amb una que posa Tabla WMA de valoració. Nosaltres utilizarem les tables del 2010 per que tenen les distancies que més ens acosten.
Són unes tables molt interessants perquè intenten igualar les marques segons la distància, l'edat i el sexe, si agafem com a reverència la de la mitja marató resulta que podríem traure en Monreal del Campo una classificació compensada de tots els corredors de Dorsal 19, i si durant el sopar amb l'ajuda d'una calculadora establim la dita classificació resulta que en les postres es podrien entregar els trofeus als primers classificats en el X Trofeu de Dorsal 19 ja siga en Mitja Marató com en el 14 K o per al 7K, com no hi ha puntuació per als 14K, utilitzarem la dels 15K i per la del 7K la del 8K.


El procediment és molt senzill, calcules el teu temps en segons i el dividixes pel coeficient corresponent a la teua edat i el que traga el número més xicotet ha guanyat.
Ara, no ens queda més remei que mirar les tables i fer el nostre calcul per a saber que carrera ens ve millor, i el dilluns realitzarem les inscripcions, cal recordar que el club subvencionara als socis de la temporada 2018-19 el viatge i el sopar, fent-se càrrec de la inscripció de la carrera de tots els dorsaleros.
En un principi, eixiríem amb els cotxes particulars el dissabte 28 de setembre en acabant de dinar, entre les 13 hores i les 13:30, de totes maneres ja anirem donant informació pel whatsapp.


A partir del dilluns podrem triar el menú per al sopar.
Acabem ja amb la palla i barrem al gra, ahora el ejemplo; corredor de Dorsal 19 amb 56 anys que a Monreal del Campo realitzara 01:36:30, corredor de Dorsal 19 amb 42 anys que a Monreal del Campo realitzara 01:24:30, corredor de Dorsal 19 amb 34 anys que a Monreal del Campo realitzara 01:25:30 i per ultime un corredor de Dorsal 19 amb 67 anys que a Monreal realitzara 01:56:30. Si açò fóra així, que pot ser, Quin seria la classificació?.
Doncs:
1º.- El corredor de 42 anys que amb els seus 5070 segons dividits pel seu coeficient de 3761 ens dóna 1,348 que és factor més baix.
2º.- El corredor de 56 anys que amb els seus 5790 segons dividits pel seu coeficient de 4234 ens dóna 1,3675.
3º.- El corredor de 34 anys que amb els seus 5130 segons dividits pel seu coeficient de 3580 ens dóna 1,4329.
4º.- El corredor de 67 anys que amb els seus 6990 segons dividits pel seu coeficient de 4699 ens dóna 1,4875.
Est és el sistema que anem a utilitzar sempre amb temps oficial perquè l'eixida tinga emoció i puguem controlar realment als nostres companys en carrera.


Un altre exemple, este suposant que existira una carrera de 10K.
Una dona de 35 anys o menys que realitze 50' en el 10K i un home de 48 anys que també realitze tambe 50' en el 10K, si realitzem un xicotet càlcul:
Dona 35 anys coeficient: 1838.
Marca en 10K: 50' = 3000”.
3000/1838 = 1'632.
Home 48 anys coeficient: 1813.
Marca en 10K: 50' = 3000”.
3000/1813 = 1'654.
Com veieu per un xicotet marge el guanyador seria la dona.