Video del mes

dissabte, 15 d’octubre del 2016

Prenem la decisió de federar-nos?

Esta serà una entrada llarga, molt llarga, així que si t'interessa el tema i no tens temps per a llegir-la tranquil·lament, és millor que busques una millor ocasió. Ja hem escrit algunes entrades on esta explicat el perquè del nostre ingrés en la RFEA i dels avantatges d'estar federat, però el moment decisiu s'acosta i cal començar a decidir-se.

Tots els que estiguen mínimament interessats a federar-se ja hauran llegit el reglament de llicències federatives, i per tant ja tindran presa una decisió.
La decisió de federar el club ja va ser presa però la decisió de federar-se és una opció personal que hem de prendre cada un de nosaltres, vegem si reunim les condicions per a poder triar federar-nos, ho veiem en l'article 3 del Reglament: el que ens diu el reglament es:
Art. 3r.- Es podrà subscriure llicència Nacional per la RFEA:
Com a atleta: Les persones de nacionalitat espanyola i aquells estrangers que complisquen els requisits necessaris. Esta llicència permet la participació en qualsevol de les proves d'atletisme reconegudes per la RFEA en els seus diferents àmbits de competició: pista aire lliure, pista coberta, ruta, camp a través, carreres de muntanya i trail.
Si complim amb les condicions per a subscriure la llicència Nacional de la RFEA ja podem passar a veure si ens interessa decidir-nos per federar-nos.
Vaig a ajudar-vos un poc, quan ens sorgix un dubte sobre fer o no una cosa, és bo que ens fem la pregunta següent: “Quant m'acosta al meu objectiu?” Tots nosaltres practiquem la carrera a peu per uns motius i volem continuar practicant-la perquè tenim somnis, objectius i metes per aconseguir. “Ens acostem a ells si prenem la decisió de federar-nos?” Si és així Fes-ho!
Però continuem llegint el Reglament de llicències, el següent apartat és el de L'ASSEGURANÇA, ens diu així en l'articule quatre: Art. 4t.- Tot atleta amb llicència federativa haurà d'estar obligatòriament assegurat, des de la data de tramitació de la seua llicència fins al 31 d'octubre següent.
En compliment del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny, les federacions autonòmiques, en la seua condició de beneficiàries de l'assegurança, quan el realitzen, entregaran a l'assegurat, en el moment d'expedició de la llicència federativa, el certificat individual d'assegurança, que, com a mínim, contindrà mencions de l'entitat asseguradora, a l'assegurat i al beneficiari, així com els riscos inclosos i exclosos i les prestacions garantides. Hauran de facilitar, així mateix, als assegurats que ho sol·liciten, còpia íntegra de la pòlissa d'assegurança concertada.


I ara no tinc més remei que mostrar-vos el que ens diu el Reial Decret 849/1993, de 4 de juny sobre el tema: Prestacions mínimes a cobrir per l'assegurança obligatòria per a esportistes federats:
1r Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts en el territori nacional, sense límits de gastos, i amb un límit temporal de fins a díhuit mesos des de la data de l'accident.
2n Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de gastos, i amb un límit temporal de díhuit mesos des de la data de l'accident.
3r Assistència en règim hospitalari, dels gastos de pròtesi i material d'osteosíntesi, en la seua totalitat, i amb un límit temporal de díhuit mesos des de la data de l'accident.
4t Els gastos originats per rehabilitació durant el període de díhuit mesos des de la data de l'accident.
5T'assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts en l'estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, d'1.000.000 de pessetes, i amb un límit temporal de fins a díhuit mesos des de la data de l'accident. Esta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedisquen al finalitzar el tractament.
6t'Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplejia), de 2.000.000 de pessetes.
7M'auxili a la defunció, quan este es produïsca com a conseqüència d'accident en la pràctica esportiva, per un import no inferior a 1.000.000 de pessetes.
8u Auxili a la defunció, quan este es produïsca en la pràctica esportiva, però sense causa directa del mateix, per un import mínim de 300.000 pessetes.
9é Gastos originats per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70 per 100 del preu de venda al públic del mencionat material ortopèdic.
10é Gastos originats en odonto-estomatología, per lesions en la boca motivades per accident esportiu. Estos gastos seran coberts fins a 40.000 pessetes com a mínim.
11é Gastos originats per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l'accident fins al seu ingrés definitiu en els hospitals concertats per la pòlissa de l'assegurança, dins del territori nacional.
12é Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats en totes les províncies del territori nacional.
13é Lliure elecció de centres i facultatius concertats en tota Espanya.
Ja vos n'haureu adonat que les xifres estan en pessetes però és que el decret és de 1993 i que ara estarà ja actualitzat, però l'important és que són “prestacions mínimes”.
És el moment paquè ens contestem una altra pregunta abans de decidir-nos: “Què guanye si faig açò?” Bo, tu mateixa. Comencem per distingir lo essencial de lo accessori, així que tranquils no ens precipitem, la falta de reflexió ens pot portar a una carència de discerniment.


Continuem mirant el Reglament de llicències Federatives, i arribem al “ÀMBIT I FORMALITZACIÓ DE LLICÈNCIES” i ací ens trobem que el més interessant és: “Art. 8u.- La llicència haurà de subscriure's per la Federació Autonòmica on el club, atleta, entrenador o jutge tinguen el seu domicili legal (fet que haurà de ser demostrat documentalment per mitjà de certificat d'empadronament, en cas de dubte o reclamació)”.
“Art. 9é.- La llicència serà tramitada, una vegada firmada per l'interessat, en el cas de persones físiques, o pel president o representant legal, en el cas d'entitats, a través de la Federació Autonòmica, acompanyada del pagament de les quotes corresponents a la llicència i assegurança, quan corresponga. La llicència dels atletes pertanyents a un club, serà tramitada directament pel dit club a la Federació Autonòmica corresponent”.
Seguim amb l'apartat de "DURACIÓ", on ens trobem amb: “Art. 19é.- La llicència subscrita per clubs, atletes (bé com a independents o per un club) entrenadors i jutges té vigència des de la formalització de la mateixa (segons terminis de renovació o nova llicència) fins al 31 d'octubre següent”.
Continuem amb les "NORMES DE TRAMITACIÓ" i veiem que entre altres articles el que més ens interessa és el que ens donarà més treball, el 22 que diu així: “Art. 22é.- La tramitació de les llicències s'efectuara en sistema informàtic per part de les federacions territorials, amb este fi, esta Federació Espanyola facilita tal suport per mitjà d'una INTRANET, en la qual s'hauran d'introduir les dades corresponents a atletes, clubs, jutges i entrenadors.
Les sol·licituds de llicències d'Atletes les tramitaran els clubs a través de la Intranet (https://Isis.rfea.Es/sirfea2/) proporcionada per la RFEA.”
El següent apartat sobre els "TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE LES FEDERACIONS AUTONÒMIQUES A LA RFEA", no ens incumbix massa a nosaltres.
 Arribem ara a este apartat on se'ns explica un poc millor l'Art. 22, el de "l'OMPLIMENT DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA" i on el més interessant és: “Els clubs tramitaran les llicències dels seus atletes per mitjà de la intranet de la RFEA. En el cas de llicències Noves (o canvi de club, canvi de Federació o canvis substancials en les dades de la mateixa), els Clubs hauran de presentar en la Federació Autonòmica la llicència en paper totalment omplida i firmada per l'atleta. En el cas de renovacions no serà necessari presentar la llicència en paper perquè es considera que el club té autorització per escrit de l'atleta per a la seua renovació. La RFEA es reserva el dret, en cas de conflicte, de requerir al club el document escrit.
Els atletes independents, entrenadors, jutges i clubs hauran de tramitar la llicència en les federacions corresponents.
Els clubs i federacions autonòmiques seran responsables d'actualitzar les fotos dels atletes, jutges, entrenadors a fi d'observar els 5 anys de vigència de les mateixes.
Art. 28é.- Les llicències indicaran si són noves o renovades, la Federació Autonòmica, la província i el número d'orde assignat i data, així com la assegurança i els imports de les quotes que s'abonen.
Així mateix, expressaran les dades de la persona o entitat que la subscriu, sobre:
a).- Identificació (nom, naixement o registre).
b).- Domiciliació i localització (inclòs telèfon i correu electrònic per a atletes juvenils)
c).- Vinculacions i categories.
d).- Característiques tècniques.
Les dades personals que figuren en les llicències (inclosa la foto), estaran protegits i seran tractats per la R.F.E.A. d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal”.
Si heu arribat fins ací, i si teniu presa ja una decisió, i si fóra la de federar-se és hora d'anar fent-se una foto de carnet per a la fitxa.
Encara que no seria una mala opció abans d'anar al fotògraf l'obrir-se a les opinions dels altres i veure per on van els “tirs” dels altres dorsaleros, és bo contrastar opinions d'esta manera evitarem el perill de relativitzar la decisió, i no caure, si ens equivoquem, a justificar-nos amb arguments del tipus: “tot el món ho fa”, “el que importa és que la intenció era bona” i tants altres arguments que amaguen fal·làcies de pensament.
I ens acostem als punts forts de tota presa de decisions saber quals són els nostres avantatges i les nostres obligacions i açò ho llegim en l'apartat "DRETS I DEURES" que ens diu entre altres coses: “Art. 33é.- La possessió de llicència per la RFEA serà necessària:
a) Per a participar en activitats o competicions d'àmbit estatal o internacional.
b) Per a percebre remuneració econòmica de qualsevol espècie.
c) Per a ser convocat i/o viatjar amb l'Equip Nacional o assistir a concentracions.
d) En el cas d'entrenadors, per a entrenar els atletes becats.
e) Per a impartir cursos en els estaments corresponents.
Al subscriure la llicència, es comprometen a complir els Estatuts i Reglaments de la RFEA i a sotmetre's a l'autoritat dels òrgans federatius, en relació amb les matèries de la seua competència, així com acatar els seus acords, sense perjuí de recórrer davant de les instàncies federatives competents.
Art. 34é.- La possessió de llicència per la RFEA dóna dret a:
a) Figurar en els censos electorals, en l'estament corresponent, com a electors i/o elegibles (d'acord amb la normativa reglamentària)
b) Formar part, si és el cas, de l'Assemblea General i dels òrgans directius i consultius (d'acord amb la normativa reglamentària)
c) Rebre tutela de la RFEA amb respecte als seus interessos esportius legítims.
d) En el cas d'organitzadors, figurar en el Calendari Internacional o Nacional.
e) Figurar en el Rànquing nacional en les categories corresponents.
f) Rebre informació.
La llicència d'atleta de dia no dóna dret a participar per si mateixa en Campionats d'Espanya. No obstant la marca realitzada posseint esta llicència podrà ser vàlida per a mínima dels esmentats esdeveniments sempre que l'atleta tramite llicència anual d'atleta per la RFEA amb 7 dies d'antelació a la celebració del Cto d'Espanya corresponent.”


Com veieu ens estem acostant al final i ens queda l'apartat "TEMPORADA", on ens diu que és fins al 31 d'octubre, i és açò interessant per que ho tenim d'unir al següent, "CATEGORIES D'ATLETES PER A CADA TEMPORADA", ja que a algun li pot interessar qual és la seua situació: “Art. 38é.- Les categories per als atletes, cada temporada, seran les següents:
HÒMENS I DONES
SÈNIOR: Els atletes que l'any complisquen 23 anys o més.
PROMESA: Els atletes que l'any complisquen 20, 21 o 22 anys.
JÚNIOR: Els atletes que l'any complisquen 18 o 19 anys.
JUVENIL: Els atletes que l'any complisquen 16 o 17 anys.
CADET: Els atletes que l'any complisquen 14 o 15 anys.
INFANTIL: Els atletes que l'any complisquen 12 o 13 anys.
ALEVÍ: Els atletes que l'any complisquen 10 o 11 anys.
BENJAMÍ: Els atletes que l'any complisquen 8 o 9 anys.
VETERANS: Des del dia que complisquen 35 anys.”
Entrem ara en un apartat pel que passàrem ràpidament el de "CATEGORIES DE CLUBS" on enguany estarem en l'escaló més baix, categoria Nacional, on romandrem de moment l'any que ve.
Arribem per fi a la part crematística el de "CATEGORIES I IMPORT DE LLICÈNCIA" i on a hores d'ara només sabem l'import total de la llicència de corredor independent i que és de 124€ per a la nacional i 83€ per a l'autonòmica.
Arribats a este punt cal afegir a tot açò el que ens diu la FACV sobre les llicències autonòmiques: “D) Drets i deures de les llicències d'àmbit autonòmic o nacional: La llicència autonòmica dóna dret a participar en les activitats o competicions d'àmbit provincial o autonòmic, sempre que es competisca dins de la Comunitat Valenciana i complint les normatives corresponents.
Sempre que es complisquen els requisits establits, dóna dret a figurar en els censos electorals, a formar part si és el cas de l'Assemblea General FACV, a figurar en el Rànquing Autonòmic en les categories i límits corresponents, a rebre informació i tutela respecte als seus interessos esportius legítims, a participar en cursos o seminaris, a ser inscrit en les competicions oficials que corresponguen, a sol·licitar certificacions en els termes establits, a percebre qualsevol remuneració o subvenció de qualsevol espècie d'acord amb les bases, a participar en cursos dels diferents estaments, a ser inclòs en els programes de tecnificació segons els criteris, a poder ser convocat o invitat a concentracions i seleccions, a tramitar sol·licituds de reconeixement de mèrits o beques, a poder organitzar competicions, a accedir a les publicacions FACV, a rebre si és procedent material d'uniformitat al participar en competicions, a rebre material esportiu de tecnificació segons siga procedent, etc.
 Al subscriure llicència, el federat es compromet a complir els Estatuts, Reglaments i Normatives Federatives o de rang superior, i sotmetre's a l'autoritat dels òrgans federatius en relació amb les matèries de la seua competència, així com acatar els seus acords, sense perjuí de recórrer davant de les instàncies federatives corresponents.
Els drets i deures de la llicència nacional queden establits en el Reglament de llicències de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme.”
 I amb l'apartat de "COMPENSACIONS PER ATLETES QUE CANVIEN DE CLUB", esperant que no hàgem de compensar res per Carmen, acabem este lleuger repàs per tot el que a simple vista ens pot ser interessant a l'hora de decidir si ens federem o no.
Tota esta entrada esta centrada en la nostra relació amb la FACV i només ens servirà per a tindre una visió parcial de tot el que significa federar-se, perquè no hem entrat en la part més important de totes: “Què perd si faig això?”

Però això amics meus és una altra història que mereix ser contada en una altra entrada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada